Zavarovanje pred obrestnim tveganjem

Zavarovanje pred obrestnim tveganjem

Neugodne spremembe obrestnih mer lahko radikalno zvišajo stroške financiranja bank in podjetij. Večja kot je izpostavljenost obrestnemu tveganju, hitreje lahko nepričakovana sprememba obrestnih mer povzroči stečaj organizacije. Za zavarovanje pred obrestnim tveganjem lahko preudarni podjetniki in bankirji uporabijo številne obrestne izvedene finančne instrumente. Z njihovo pomočjo lahko prenesejo tveganje na druge tržne udeležence. Sebi pa zagotovijo stabilno financiranje, s tem pa tudi stabilnejše pogoje poslovanja.

Banke ponujajo številne obrestne izvedene instrumente. Le-ti omogočajo prenos tveganj od tistih, ki se želijo zavarovati, na druge udeležence ne trgu. V praksi so najpogosteje uporabljene zamenjave obrestnih mer (Interest Rate Swap, IRS). Ta izvedeni finančni instrument si bomo podrobneje ogledali v nadaljevanju. V odvisnosti od trajanja in oblike izpostavljenosti, pa lahko podjetja in banke uporabijo tudi katerega od drugih, klasičnih obrestnih izvedenih instrumentov:

  • obrestni terminski posel (Forward/Forward)
  • dogovor o terminski obrestni meri (FRA)
  • terminske pogodbe na obrestne mere (Interest Rate Future)
  • obrestne opcije (IR Options).

Seveda so možne tudi kombinacije med instrumenti oziroma uporaba specifičnih, uporabniku dodatno prilagojenih instrumentov. Vsekakor je najbolje, da se glede vaše izpostavljenosti in konkretnega načina zavarovanja pogovorite s profesionalnimi finančnimi svetovalci za to področje financ. Lahko pa se pogovorite tudi z banko, s katero nameravate skleniti zavarovanje. Le na ta način boste prišli do najbolj primerne in najcenejše rešitve, ki bo prilagojena vašim potrebam.

Kot rečeno bomo v nadaljevanju obdelali preprost, toda v praksi zdaleč najbolj uporabljen instrument za zavarovanje pred obrestnim tveganjem.

Zamenjava obrestnih mer

Zamenjava obrestnih mer je zavezujoč dogovor med banko in njeno stranko, da bosta na določene datume v prihodnosti zamenjala eno vrsto plačila obresti za drugo. Znesek obresti, ki ga posamezna stranka plačuje, je odvisen od obrestne mere, navidezne glavnice in obrestnega obdobja.

Kako sploh deluje ta instrument za zavarovanje pred obrestnim tveganjem v praksi?

Podjetje, ki je najelo kredit po spremenljivi obrestni meri (Euribor + 2 %) se boji, da bodo začele obrestne mere naraščati. Zato se odloči, da bo svojo obrestno izpostavljenost zavarovalo z zamenjavo obrestnih mer. S poslovno banko bo sklenilo takšno zamenjavo, da bo banki plačevalo dogovorjeno fiksno obrestno mero (Swap rate). Banka pa bo podjetju plačevala spremenljivo obrestno mero (Euribor). V takem primeru rečemo, da je podjetje kupilo zamenjavo obrestnih mer – podjetje je plačnik fiksne in prejemnik spremenljive obrestne mere.

 

Zamenjava obrestnih mer: prikaz denarnih tokov
Zamenjava obrestnih mer: prikaz denarnih tokov

 

S tem poslom se bo podjetje zavarovalo pred tveganjem rasti obrestnih mer. Če bo do rasti obrestnih mer v prihodnosti res prišlo, bo podjetje višja plačila po kreditni pogodbi nadomestilo z višjimi prilivi, ki jih bo prejemalo od banke iz zamenjave obrestnih mer. S sklenitvijo posla zamenjave obrestnih mer bo podjetje zaklenilo stroške financiranja. Skupni znesek plačil bo enak obrestni meri zamenjave (Swap rate) povečani za kreditno maržo po osnovnem kreditu.

Kaj pa, če ne bo prišlo do pričakovanega dviga obrestnih mer?

S tem poslom je podjetje sintetično spremenilo kredit po spremenljivi obrestni meri v kredit po fiksni obrestni meri. V primeru padanja obrestnih mer v prihodnosti bo podjetje, ki je sklenilo tovrstno zavarovanje pred obrestnim tveganjem, še vedno plačevalo fiksen strošek financiranja. Dogovorjeno obrestno mero zamenjave, povečano za kreditni pribitek. V takem primeru bi seveda bilo bolje, če bi se podjetje zavarovalo z obrestno opcijo. Oziroma še bolje, če zavarovanja sploh ne bi sklenilo. Ali si podobno vprašanje vsakodnevno zastavljate za vaše kasko zavarovanje za avtomobil? Tudi v primeru kasko zavarovanja povzroča vsak dan brez nesreče škodo, ali ne? Le v primeru nesreče ste zadovoljni nad svojo modrostjo, da ste kljub prigovarjanju sosedov avtomobil vseeno zavarovali. Enako velja tudi za zavarovanje pred finančnimi tveganji.

Prednost izvedenih finančnih instrumentov je tudi ta, da lahko v preteklosti sklenjen posel zapremo. Ne gre za preklic posla, temveč za nasprotni posel, ki je enak prvotnemu, vendar v nasprotno smer. Če smo zamenjavo najprej kupili, jo kasneje preprosto prodamo. Seveda pa pride v tem primeru do vrednotenja prvega posla. Rezultat vrednotenja mora plačati stranka, ki je v minusu, nasprotni stranki.

Priprava na sklenitev posla

Obrestne mere so na zgodovinsko najnižji ravni. Po globalni finančni krizi je že nekajkrat kazalo, da bodo obrestne mere začele naraščati, pa se to ni zgodilo. Vendar naj vas to ne uspava. Velikokrat smo že bili priča sunkovitim ukrepom centralnih bank. V primeru, ko bodo začele obrestne mere naraščati, boste potrebovali kar nekaj časa, da boste to dejstvo tudi sprejeli. Potrebno bo vzpostaviti še infrastrukturo za sklenitev posla: podpis pogodbe za sklepanje poslov z izvedenimi finančnimi instrumenti z banko, pridobitev različnih ponudb in njihova analiza, težave s knjiženjem in vrednotenjem in še bi lahko naštevali. Konec koncev morajo biti o načrtovanem poslu seznanjeni vsi glavni deležniki v organizaciji. Ko bo vse potrebno narejeno, bodo terminske obrestne mere že tako visoko, da boste lahko zgolj ugotovili, da se spet ne splača. Kot pri večini tržnih dogajanj je tudi v tem primeru dobro biti na začetku vlaka. Bodite torej pripravljeni.

Zavarovanje pred obrestnim tveganjem v praksi

Če želite izvedeti več o uporabi zamenjave obrestnih mer v praksi, o zavarovanju pred tržnimi tveganji ali o praktični uporabi drugih izvedenih finančnih instrumentov se nam pridružite na katerem od naših prihodnjih seminarjev. Zagotovo boste izvedeli veliko novega. Predvsem pa uporabnega v praksi.

Zavarovanje pred obrestnim tveganjem bo podrobno obravnavano na naslednjih seminarjih:

Pomoč pri poslovanju z izvedenimi finančnimi instrumenti in zavarovanje pred obrestnim tveganjem na vašem primeru

Praktične izkušnje, ki smo jih pridobili s trgovanjem na finančnih trgih, ponujanje najrazličnejših izvedenih instrumentov najbolj zahtevnim slovenskim strankam ter znanje, ki smo ga pridobili v tujih izobraževalnih in finančnih institucijah, nam dajejo prednost pri kompetentnem in učinkovitem svetovanju. Izkušnje in praksa z izvedenimi finančnimi instrumenti so naša velika prednost. Pokličite nas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!