Kaj je denarni trg?

Denarni trg

Denarni trg je del finančnega trga, na katerem se trguje s kratkoročnimi finančnimi instrumenti. Poleg kratke ročnosti sta za instrumente denarnega trga značilna tudi visoka likvidnost in praviloma nizko tveganje instrumentov. Instrumenti denarnega trga so večinoma prenosljivi, tako da lahko njihovi imetniki hitro pridejo do likvidnih sredstev v primeru likvidnostnih potreb. Tržni udeleženci na neorganiziranem trgu najemajo in plasirajo sredstva z dospelostmi od čez noč (Overnight) do enega leta.

Tržni udeleženci

Transakcije na denarnem trgu so velikih nominalnih vrednosti in običajno potekajo med bankami, ki si medsebojno posojajo likvidnostne presežke. Poleg poslovnih bank so na denarnem trgu prisotne še centralne banke, država in državne institucije, zavarovalnice, različni skladi in velika podjetja. Na razvitih denarnih trgih pridobivajo velika podjetja kratkoročen denar z izdajo komercialnih zapisov. Včasih se na tem trgu pojavljajajo tudi veliki individualni vlagatelji z naložbami v potrdila o depozitu ali zakladne menice, saj so varna in praviloma likvidna kratkoročna naložba.

Instrumenti denarnega trga

Instrumenti denarnega trga so vse vrste instrumentov, s katerimi se običajno trguje na denarnem trgu, kot so zakladne menice, potrdila o denarnem depozitu in komercialni zapisi, razen plačilnih instrumentov (Zakona o trgu finančnih instrumentov ZTFI-1).

Depoziti

Depoziti so najbolj preprosta in zelo varna oblika varčevanja. Vezana sredstva se lahko obrestujejo po fiksni ali spremenljivi obrestni meri. V normalnih gospodarskih razmerah velja pravilo, da daljši kot je čas vezave, višje so fiksne obresti, ki jih boste prejeli za vložena sredstva. Bodite pozorni na klavzulo o predčasni prekinitvi depozita (v primeru, da boste v prihodosti denar res nujno potrebovali). Pa tudi na jamstvo za vloge v bankah, ki ga upravlja Banka Slovenije. Vaše vloge do zneska 100.000 evrov so zares varne 🙂

Zakladne menice

Zakladne menice so nematerializirani, serijski, imenski in prenosljivi vrednostni papirji, ki jih izda Ministrstvo za finance. Dospelosti so standardne: tri, šest, devet ali dvanajst mesecev, včasih pa imajo menice celo daljše ročnosti. So diskontirani vrednostni papirji, kar pomeni, da vlagatelji ob nakupu plačajo diskontirani znesek, izdajatelj pa ob dospelosti izplača celotni nominalni znesek menice. Nominalna vrednost posamezne izdaje je odvisna od odločitve izdajatelja. Do primarne prodaje zakladnih menic pride na avkcijah. Več o slovenskih zakladnih menicah si lahko preberete na straneh Ministrstva za finance.

Potrdila o depozitu

Potrdilo o depozitu (tudi Potrdilo o vlogi – Certificate of Deposit – CD) ima podobne lastnosti, kot vezan depozit za določen čas (obrestna mera, dospetje). Pomembna razlika pa je v tem, da banka namesto pogodbe o depozitu, izda materializiran vrednostni papir. Ta se običajno glasi na prinosnika in je prenosljiv. Na velikih in razvitih trgih je predmet živahnega trgovanja. Lastnik ga lahko že pred njegovo dospelostjo prenese na drugo osebo ter si tako zagotovi novo likvidnost. V primeru vezanega depozita pa denarja ne bi prejel do njegove dospelosti.

Komercialni zapisi

Komercialni zapis (Commercial paper – CP) je instrument denarnega trga s fiksnim donosom, ki ga izdajajo velika podjetja z dobro bonitetno oceno. Ker se s komercialnimi zapisi pogosto trguje na organiziranih trgih, jih v praksi množično izdajajo tudi banke. Razlog za to je ugodnejša regulativna obravnava v primerjavi s potrdili o depozitu. Dospetje komercialnih zapisov se v povprečju giblje okrog 30 dni, le redko pa presega 270 dni. Komercialni zapisi se po navadi izdajo z diskontom.

Repo posli

Pogodba o začasni prodaji (Repurchase Agreement – Repo) je sporazum, s katerim se prodajalec vrednostnega papirja zaveže, da bo kupcu najprej prodal vrednostni papir in ga hkrati v prihodnosti kupil nazaj – na dogovorjeni dan v prihodnosti, po tečaju, dogovorjenem v času sklepanja posla. Prvotni imetnik vrednostnega papirja ostaja ekonomski lastnik in mu zato pripadajo donosi konkretnega vrednostnega papirja. Z repo poslom pa pride do cenejših sredstev, kot bi prišel v primeru kratkoročnega kredita, saj začasnemu kupcu (posojilodajalcu) daje vrednostne papirje.

Denarni trg podrobneje

Pridružite se nam na seminarju Finančni instrumenti in finančni trgi, kjer vam bomo podrobneje predstavili denarni trg, njegovo delovanje in glavne instrumente. Ponudili vam bomo tudi praktične nasvete glede prednosti in uporabe posameznih instrumentov. Več o tveganjih, ki so prisotna na denarnem trgu, pa lahko izveste na seminarju Tržna tveganja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!