Finančni trgi – kaj so, kako delujejo in glavne vrste trgov

Finančni trgi

Finančni trgi so izjemno širok pojem, ki opisuje vsak trg, kjer kupci in prodajalci trgujejo s finančnimi instrumenti. Trgi morajo delovati v skladu z osnovnimi pravili trgovanja. Ponudba in povpraševanje določata ceno posameznih instrumentov, pregledni morajo biti tudi stroški in druge dajatve.

Finančni trgi so izjemno pomembni za uspeh vsakega gospodarstva. Združujejo tržne udeležence in omogočajo dotok kapitala tja, kjer je najbolj potreben. Posameznikom ponujajo možnost za vlaganje denarja, banke in podjetja pa si lahko na njih izposojajo denar, ki ga potrebujejo za investiranje in rast. Interakcije med kupci in prodajalci določajo cene posameznih finančnih instrumentov. Cene se neprestano spreminjajo in tako prispevajo k še bolj dinamičnemu trgovanju.

Finančne trge je mogoče najti v skoraj vsaki državi na svetu. Nekateri trgi so izjemno majhni, z majhnim številom udeležencev in transakcij, medtem ko so drugi izjemno veliki. Skozi zgodovino so se finančni trgi precej spreminjali in razvijali. Cilj razvoja sta predvsem znižanje transakcijskih stroškov in izboljšanje likvidnosti. V zadnjih letih so finančni trgi postali tudi mnogo bolj povezani, pospešek pa je dal tudi tehnološki razvoj. Vlagatelji imajo možnost izbire med velikim številom ponudnikov, pa tudi razpoložljivih finančnih instrumentov je ogromno.

Zakaj so finančni trgi tako zelo pomembni za gospodarstvo?

Finančni trgi omogočajo prenos denarja od varčevalcev k vlagateljem, izboljšujejo likvidnost in pomagajo pri odkrivanju cene. Poglejmo si podrobneje:

  1. finančni trgi zagotavljajo instrumente za tiste, ki želijo varčevati, in tudi za tiste, ki si želijo izposoditi denar, da bi vlagali v realni sektor. Brez finančnih trgov in instrumentov na njih bi varčevalci in vlagatelji mnogo težje našli eden drugega.
  2. na razvitih trgih lahko hitro in poceni najdete nasprotno stranko za menjavo finančnih sredstev. Menjava vključuje najrazličnejše instrumente: od valutnih poslov, dolžniških in lastniških instrumentov do izvedenih finančnih instrumentov.
  3. na finančnih trgih se neprestano oblikujejo in beležijo cena instrumentov. Tako imajo udeleženci trga dostopne informacije o tržni vrednosti sredstev. To pa je zelo pomembno, saj večina ljudi nima potrebnega znanja in virov, da bi lahko sami ocenili vrednost instrumentov.

Finančni trgi so torej mehanizem, ki omogoča:

V finančnem sektorju se izraz finančni trgi pogosto nanaša na specifične trge, kjer se je mogoče zadolževati:

  • denarni trgi za kratkoročno financiranje in
  • kapitalski trgi za dolgoročno financiranje.

Poglejmo si podrobneje značilnosti posameznih trgov.

Denarni trgi

Denarni trg je del finančnega trga, na katerem se trguje s kratkoročnimi finančnimi instrumenti. Poleg kratke ročnosti sta za instrumente denarnega trga značilna tudi visoka likvidnost in praviloma nizko tveganje instrumentov. Instrumenti denarnega trga so večinoma prenosljivi, tako da lahko njihovi imetniki hitro pridejo do likvidnih sredstev v primeru likvidnostnih potreb.

Najbolj pogosto uporabljeni instrumenti denarnega trga so depoziti, potrdila o vlogi, blagajniški zapisi, zakladne menice, komercialni zapisi in repo posli.

Pomen denarnega trga se je v zadnjih letih precej povečal, saj so finančne institucije bolj osredotočene na upravljanje in diverzifikacijo njihovih kratkoročnih sredstev in upravljanje likvidnosti.

Kapitalski trgi

Na kapitalskih trgih se trguje z dolgoročnimi vrednostnimi papirji. Države, banke in podjetja izdajajo vrednostne papirje, da bi zbrali potrebna sredstva za naložbe ali porabo. Izdaja vrednostnih papirjev poteka na primarnem trgu, kjer prejme izdajatelj denar za izdane vrednostne papirje od investitorjev. Po izdaji pa se z vrednostnimi papirji trguje na sekundarnem trgu, kjer se vrednostni papirji prodajajo zgolj med vlagatelji in tudi plačila zanje prehajajo le od enega vlagatelja do drugega.

Kapitalski trgi se delijo na

  • delniške trge: trgovanje z delnicami omogoča vlagateljem nakup deleža v podjetjih, bankah in drugih organizacijah,
  • trge obveznic: vlagatelji z nakupom obveznic posojajo denar za določen čas z določenim donosom. Trge obveznic pogosto imenujemo dolžniški trgi.

Valutni trgi

Valutni trg (Forex, FX, Currency Market) je po obsegu trgovanja daleč največji del finančnega trga. To je globalni necentraliziran finančni trg, na katerem se kupuje, ali prodaja določeno valuto za drugo valuto po promptnih tečajih. Poravnava poslov je običajno dva delovna dneva po sklenitvi posla (Spot valuta). Vrednost posamezne valute je določena v razmerju z drugo valuto. Valutni tečaj označuje, koliko kotirajoče valute je potrebno plačati pri nakupu ene enote osnovne valute.

Poleg mednarodne trgovine z blagom in storitvami, ki predstavljajo naravno osnovo za trgovanje z valutami pa se na tem trgu pojavljajo tudi številni špekulantje, ki želijo profitirati na gibanju valutnih tečajev. V nasprotju s splošno predstavo špekulanta kot nadobudnega posameznika so to predvsem profesionalci – velike in mednarodno uveljavljene banke. Špekuliraje in arbitraža sta se v zadnjih letih povzpela na nepredstavljive višave predvsem zaradi algoritemskega trgovanja, pri katerem računalniški algoritem samodejno trguje. Glede na podatke Banke za mednarodne poravnave predstavlja trgovanje z nefinančnimi strankami zgolj 7 % vsega valutnega prometa, vse ostalo trgovanje pa predstavlja promet med finančnimi institucijami.

Trgi izvedenih finančnih instrumentov

Izvedeni finančni instrumenti so finančni instrumenti, katerih vrednost je izvedena iz osnovnega instrumenta. V praksi se uporabljajo za učinkovito zavarovanje pred finančnimi tveganji. Najpreprostejši, in zaradi tega tudi v praksi najbolj pogosto uporabljeni instrumenti so terminski posli, terminske pogodbe, zamenjave in opcije. Zaradi posledic finančne krize podjetja in banke vse pogosteje posegajo po izvedenih instrumentih in preudarno zavarujejo svoja tveganja.

Trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti lahko poteka na

  • reguliranem trgu – na specializiranih borzah izvedenih finančnih instrumentov, večstranskih sistemih trgovanja (MTF) ali organiziranih sistemih trgovanja (OTF) se trguje s terminskimi pogodbami, opcijami in drugimi izvedenimi instrumenti, ki jih je mogoče standardizirati. Prednost tega trga je predvsem transparentnost in dnevno vrednotenje pozicij
  • prostem trgu (OTC trgovanje) – posli med nasprotnimi strankami se prilagajajo potrebam, zahtevam in željam posamezne stranke. Klasični instrumenti OTC terminskega trga so terminski posli, zamenjave in opcije. Pomanjkljivost tega trga je netransparentnost in kreditno tveganje nasprotne stranke.
Seminar Izvedeni finančni instrumenti v praksi

Izvedeni finančni instrumenti ponujajo velik finančnih vzvod, saj je mogoče z majhnimi vložki kapitala (glede na denarne zneske, ki so vključeni v primerljive transakcije na promptnem trgu) upravljati velike nominalne vrednosti osnovnih instrumentov. Zato ponuja trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti velik profitni potencial, seveda pa na drugi strani prinaša tudi večje izpostavljenosti tveganju.

Finančni trgi podrobneje

Pridružite se nam na seminarju Finančni instrumenti in finančni trgi, kjer vam bomo na celovit in strukturiran način predstavili trenutno delovanje glavnih trgov in tudi aktualne finančne instrumente.

Več o tveganjih, ki so prisotna na finančnih trgih, pa si lahko preberete v članku Zavarovanje pred tržnimi tveganji.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!