Finančni trgi

Finančni trgi

Finančni trgi so izjemno širok pojem, ki opisuje vsak trg, kjer kupci in prodajalci trgujejo s finančnimi instrumenti. Delovati morajo v skladu z osnovnimi pravili trgovanja. Ponudba in povpraševanje določata ceno posameznih instrumentov, pregledni morajo biti tudi stroški in druge dajatve.

Finančne trge je mogoče najti v skoraj vsaki državi na svetu. Nekateri trgi so izjemno majhni, z majhnim številom udeležencev in transakcij, medtem ko so drugi izjemno veliki. Skozi zgodovino so se finančni trgi precej spreminjali in razvijali. Cilj razvoja sta predvsem znižanje transakcijskih stroškov in izboljšanje likvidnosti. V zadnjih letih so finančni trgi postali tudi mnogo bolj povezani, pospešek pa je dal tudi tehnološki razvoj. Vlagatelji imajo možnost izbire med velikim številom ponudnikov, pa tudi razpoložljivih finančnih instrumentov je ogromno.

Finančni trgi so torej mehanizem, ki omogoča:

V finančnem sektorju se izraz finančni trgi pogosto nanaša na specifične trge, kjer se je mogoče zadolževati:

  • kapitalski trgi za dolgoročno financiranje in
  • denarni trgi za kratkoročno financiranje.

Poglejmo si podrobneje značilnosti posameznih trgov.

Kapitalski trgi

Na kapitalskih trgih se trguje z vrednostnimi papirji. Države, banke in podjetja izdajajo vrednostne papirje, da bi zbrali potrebna sredstva za naložbe ali porabo. Izdaja vrednostnih papirjev poteka na primarnem trgu, kjer prejme izdajatelj denar za izdane vrednostne papirje od investitorjev. Po izdaji pa se z vrednostnimi papirji trguje na sekundarnem trgu, kjer se vrednostni papirji prodajajo zgolj med vlagatelji in tudi plačila zanje prehajajo le od enega vlagatelja do drugega.

Kapitalski trgi se delijo na

  • delniške trge: trgovanje z delnicami omogoča vlagateljem nakup deleža v podjetjih, bankah in drugih organizacijah.
  • trge obveznic: vlagatelji z nakupom obveznic posojajo denar za določen čas z določenim donosom. Trge obveznic pogosto imenujemo dolžniški trgi.

Valutni trgi

Valutni trg (Forex, FX, Currency Market) je po obsegu trgovanja daleč največji del finančnega trga. To je globalni necentraliziran finančni trg, na katerem se kupuje, ali prodaja določeno valuto za drugo valuto po promptnih tečajih. Poravnava poslov je običajno dva delovna dneva po sklenitvi posla (Spot valuta). Vrednost posamezne valute je določena v razmerju z drugo valuto. Valutni tečaj označuje, koliko kotirajoče valute je potrebno plačati pri nakupu ene enote osnovne valute.

Poleg mednarodne trgovine z blagom in storitvami, ki predstavljajo naravno osnovo za trgovanje z valutami pa se na tem trgu pojavljajo tudi številni špekulantje, ki želijo profitirati na gibanju valutnih tečajev. V nasprotju s splošno predstavo špekulanta kot nadobudnega posameznika so to predvsem profesionalci – velike in mednarodno uveljavljene banke. Špekuliraje in arbitraža sta se v zadnjih letih povzpela na nepredstavljive višave predvsem zaradi algoritemskega trgovanja, pri katerem računalniški algoritem samodejno trguje. Glede na podatke Banke za mednarodne poravnave predstavlja trgovanje z nefinančnimi strankami zgolj 7 % vsega valutnega prometa, vse ostalo trgovanje pa predstavlja promet med finančnimi institucijami.

Trgi izvedenih finančnih instrumentov

Izvedeni finančni instrumenti so finančni instrumenti, katerih vrednost je izvedena iz osnovnega instrumenta. Najpreprostejši, in zaradi tega tudi v praksi najbolj pogosto uporabljeni instrumenti so terminski posli, terminske pogodbe, zamenjave in opcije. Cena izvedenih instrumentov je posredno ali neposredno odvisna od cen osnovnih instrumentov, na katere glasijo izvedeni instrumenti.

Trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti lahko poteka na

  • reguliranem trgu – na specializiranih borzah izvedenih finančnih instrumentov, večstranskih sistemih trgovanja (MTF) ali organiziranih sistemih trgovanja (OTF) se trguje s terminskimi pogodbami, opcijami in drugimi izvedenimi instrumenti, ki jih je mogoče standardizirati. Prednost tega trga je predvsem transparentnost in dnevno vrednotenje pozicij
  • prostem trgu (OTC trgovanje) – posli med nasprotnimi strankami se prilagajajo potrebam, zahtevam in željam posamezne stranke. Klasični instrumenti OTC terminskega trga so terminski posli, zamenjave in opcije. Pomanjkljivost tega trga je netransparentnost in kreditno tveganje nasprotne stranke.
Seminar Izvedeni finančni instrumenti v praksi

 

Izvedeni finančni instrumenti ponujajo velik finančnih vzvod, saj je mogoče z majhnimi vložki kapitala (glede na denarne zneske, ki so vključeni v primerljive transakcije na promptnem trgu) upravljati velike nominalne vrednosti osnovnih instrumentov. Zato ponuja trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti velik profitni potencial, seveda pa na drugi strani prinaša tudi večje izpostavljenosti tveganju.

Finančni trgi podrobneje

Pridružite se nam na seminarju Finančni instrumenti in finančni trgi, kjer vam bomo na celovit in strukturiran način predstavili trenutno delovanje glavnih trgov in tudi aktualne finančne instrumente.

Več o tveganjih, ki so prisotna na finančnih trgih, pa si lahko preberete v članku Zavarovanje pred tržnimi tveganji.

Povezave na zanimive in poučne članke

Druge uporabne povezave

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!