Terminski posel

Terminski posel

Terminski posel (Forward Contract) je zavezujoč dogovor med banko in njenim komitentom o nakupu oziroma prodaji določenega zneska tuje valute po dogovorjenem terminskem tečaju. Do poravnave posla pride na dogovorjeni dan v prihodnosti.

Čemu je devizni terminski posel namenjen?

Devizni terminski posel je najenostavnejši izvedeni finančni instrument. Je zelo koristen instrument za zavarovanje valutnega tveganja. Valutno tveganje je tveganje nastanka izgube bilančnih in zunajbilančnih pozicij, ki izhajajo iz gibanja tržnih tečajev. Temu tveganju so izpostavljeni vsi, ki poslujejo s tujino in prejemajo (oziroma plačujejo) tuja plačilna sredstva. Spremembe deviznih tečajev vplivajo na denarne tokove, ki jih ustvarjajo posli denominirani v tujih valutah. Pogosto uporabljajo devizni terminski posel uvozniki in izvozniki, ki želijo zavarovati svoje prihodnje odlive oziroma prilive v tujih valutah. Hkrati pa je terminski posel tudi preprosto in uporabno orodje za zavarovanje valutnega tveganja, ki so mu izpostavljeni investitorji in kreditojemalci v tujih valutah. Devizni terminski posel je prilagojen potrebam posameznega komitenta tako glede zneska tuje valute kot tudi datuma dospetja posla.

Kako je izračunan terminski tečaj?

Terminski tečaj je izračunan na podlagi trenutnega tečaja (promptnega tečaja) tujih valut in razlike v obrestnih merah vključenih valut. Pri tem gre posebej poudariti da je terminski tečaj izračunan. Tako ni mogoče govoriti o kakršnemkoli napovedovanju prihodnjega tečaja tuje valute. Terminski tečaj je preprosto izračunan iz trenutnega tečaja upoštevajoč časovno vrednost denarja. V odvisnosti od obrestnih mer vključenih valut je lahko terminski tečaj nižji ali višji od trenutnega tečaja.

Poravnava terminskega posla

Devizni terminski posel je sklenjen z dejanskim namenom poravnave dogovorjenega zneska tuje valute na določeni dan v prihodnosti. Na dan sklenitve posla ni nobene poravnave ali plačila kakršnega koli zneska.

Kaj pa v primeru, ko ne poznamo točnega dneva priliva oziroma odliva tuje valute?

Podjetja se pogosto srečujejo s težavo, ko jim kupci iz tujine ne plačajo na dogovorjeni datum. Enako velja tudi za prodajalce iz tujine. Podjetje, ki je v preteklosti sklenilo terminski posel, da bi zavarovalo prihodnji priliv ali odliv v tuji valuti v takem primeru nima na določen dan sredstev v tuji valuti. Le-ta pa potrebuje za plačilo banki po sklenjenem terminskem poslu. Priljubljen instrument, ki ga v takem primeru lahko uporabi podjetje, je devizna zamenjava.

Devizna zamenjava

S pomočjo devizne zamenjave lahko podjetje prilagodi dospetje terminskega posla, ki ga je z banko dogovoril v preteklosti. Prvotni terminski posel se zapre s prvo nogo zamenjave. Valutno izpostavljenost, ki pa jo predstavlja odliv (oziroma priliv) v bodočnosti, pa se zaščiti z drugo nogo zamenjave. Z devizno zamenjavo lahko podjetje prenaša originalno dospetje terminskega posla naprej, v prihodnost. Seveda pa lahko dospetje originalnega terminskega posla z devizno zamenjavo tudi skrajšate. To je odvisno od smeri zamenjave. Tehniko in druge podrobnosti posla vam bodo z veseljem razložili v banki, s katero poslujete in bo kasneje vaš partner v tem poslu.

Devizni terminski posel s časovno opcijo

Druga možnost oziroma nekoliko spremenjeni instrument je devizni terminski posel s časovno opcijo (Time option). To je instrument, ki je namenjen prav primeru, ko podjetje ne pozna natančnega datuma priliva oziroma odliva. Pri tem poslu poravnava ni na točno določeni datum, temveč v določenem časovnem razdobju. Datum poravnave lahko izbere komitent banke. Izraz opcija v imenu tega instrumenta ni povezana z možnostjo izbire, ki jo ima kupec v primeru klasične valutne opcije. Opcija se v tem primeru nanaša izključno na dan poravnave posla. Ta finančni instrument uporabljajo komitenti, ki ne poznajo točnega datuma odliva oziroma priliva tuje valute.

Devizni terminski posel brez dejanske poravnave

Iz klasičnega terminskega posla je izveden tudi devizni terminski posel brez dejanske poravnave (Non-Deliverable Forward). Nastal je zaradi valutnih omejitev v posameznih državah, na primer na Kitajskem ali v Rusiji. To je pogodba med strankama, pri kateri v prihodnosti ne pride do poravnave celotnih zneskov tujih valut. Namesto plačila celotnega zneska ene in druge valute s strani posameznih strank pa pride pri tem poslu zgolj do neto plačila. Ena stranka (tista, ki je v izgubi) plača razliko med dejanskim promptnim tečajem ob dospetju posla in dogovorjenim terminskim tečajem (ob upoštevanju dogovorjene nominalne vrednosti posla). Dejanski promptni tečaj ob dospetju posla je natančno določen referenčni tečaj, da ne bi prišlo do možnih manipulacij.

Devizni terminski posel v praksi

Če želite izvedeti več o praktični uporabi terminskih poslov, o zavarovanju pred tržnim tveganjem ali o praktični uporabi drugih izvedenih finančnih instrumentov se nam pridružite na katerem od naših prihodnjih seminarjev:

Več podrobnosti si lahko preberete tudi v članku Kaj so izvedeni finančni instrumenti?

Pomoč pri poslovanju in zavarovanju z izvedenimi finančnimi instrumenti

Praktične izkušnje, ki smo jih pridobili s trgovanjem na finančnih trgih, nam omogočajo kompetentno in učinkovito svetovanje. Izkušnje in praksa z izvedenimi finančnimi instrumenti so naša prednost. Pokličite nas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!