Finančne ideje

Zavarovanje pred tržnimi tveganji

Tržna tveganja so prav gotovo ena od najbolj raziskanih finančnih tveganj. Na žalost pa se teorija preredko uporablja tudi v vsakdanji praksi bank in podjetij. Številni primeri organizacij, ki so propadle zaradi pretirane izpostavljenosti tovrstnim tveganjem, so pogosto podrobno analizirani v finančnih časopisih. Toda, ali se lahko to pripeti tudi nam? Smo sploh pripravljeni na neugodne scenarije, kot so hitra rast obrestnih mer, padec cen delnic in obveznic ali sprememba cen surovin?

Zavarovanje pred tržnimi tveganji postaja vedno bolj pomemben segment optimizacije poslovanja podjetij, za podjetja z velikimi tržnimi izpostavljenostmi pa je tovrstno zavarovanje temelj njihovega dolgoročnega obstoja.

Zavarovanje pred tržnimi tveganji

Definicija tržnega tveganja

V finančni teoriji se pojavljajo številne definicije tržnega tveganja, ki poskušajo čim bolje zaobjeti številne dejavnike tveganja, ki se pojavljajo na finančnih trgih.

Tržno tveganje je tveganje izgube, ki izhaja iz potencialnih neugodnih sprememb v vrednosti sredstev in obveznosti družbe, ki izhajajo iz sprememb v tržnih spremenljivkah, kot so obrestne mere, devizni tečaji, cene lastniških vrednostnih papirjev in cene surovin.

Poenostavljeno lahko rečemo, da gre za tveganje izgube bilančnih in zunajbilančnih pozicij, ki izhajajo iz gibanja tržnih tečajev. Ta definicija tržnega tveganja je bila uporabljena že v spremembi prvega Baselskega dogovora leta 1996.

Vrste tržnega tveganja

Glede na glavne dejavnike tveganja lahko razdelimo tržno tveganje v štiri skupine

Valutno tveganje

Tveganje nastanka izgube zaradi sprememb tečajev tujih valut.

Obrestno tveganje

Tveganje, ki ga nosijo obrestni instrumenti, zaradi spremenljivosti obrestnih mer.

Tveganje cen delnic

Tveganje nastanka izgube zaradi spremembe tečajev lastniških vrednostnih papirjev.

Tveganje cen surovin

Tveganje nastanka izgub zaradi sprememb cen blaga (ali instrumentov na blago).

Prenos tveganj
Zaščitniki

Nekateri tržni udeleženci ne želijo izgube na svojem portfelju

Špekulantje

Tveganju bolj naklonjeni vlagatelji pa želijo namerno prevzeti večje tveganje.

Izvedeni finančni instrumenti omogočajo prenos tveganja med tržnimi udeleženci. Od tistih, ki se ne želijo izpostavljati tveganjem k tistim, ki želijo dodatna tveganja prevzeti.

Kako poteka zavarovanje pred tržnimi tveganji v praksi?​

Strategije za zmanjšanje izpostavljenosti tveganjem vključujejo naslednje korake

  1. najprej je potrebno natančno opredeliti tvegano pozicijo
  2. šele nato lahko iščemo ustrezni instrument zavarovanja – (na podlagi korelacije med instrumentom, ki ga ščitimo in instrumentom zaščite lahko določimo količino zaščite)
Tvegana pozicija
(Position at Risk)
Instrument zaščite
(Hedging vehicle)
Kako začeti?

Da bi bilo vaše zavarovanje pred tržnimi tveganji kar najbolj uspešno je potrebno upoštevati vsaj naslednje korake:

Oborožitev z znanjem

Analiza trga, tržnih gibanj ter seznanjenje z razpoložljivimi instrumenti zavarovanja

Podpis pogodbe

Podpis pogodbe za začetek trgovanja z izvedenimi instrumenti z nasprotno stranko

Sodelujoči člani

Priprava in seznanjenje sodelujočih v banki ali podjetju: vodstvo, upravljanje s tveganji, računovodstvo ...

Sklenitev prvega posla

Najtežji del naloge je sklenitev prvega posla, saj mora biti vzpostavljena vsa potrebna infrastruktura za trgovanje

Glavne vrste izvedenih finančnih instrumentov

Izvedeni finančni instrumenti se pojavljajo v številnih oblikah. Poglejmo si glavne vrste instrumentov, ki so v praksi tudi najpogosteje uporabljeni instrumenti za zavarovanje pred tržnimi tveganji

Terminski posli

Zavezujoči dogovori med dvema pogodbenima strankama o nakupu ali prodaji določenega instrumenta po danes določenem terminskem tečaju in s poravnavo posla na dogovorjeni dan v prihodnosti.

Več
Zamenjave

Zavezujoči dogovori med dvema strankama, s katerim ena pogodbena stranka zamenja določen instrument ali plačila po instrumentu z drugo pogodbeno stranko. Klasičen primer je zamenjava obrestnih mer.

Več
Terminske pogodbe

Standardizirane pogodbe o nakupu oziroma prodaji standardne količine in kakovosti določenega natančno opisanega instrumenta po terminskem tečaju z dospetjem na standardiziran dan v prihodnosti.

Več
Opcije

Pravice o nakupu ali prodaji določenega instrumenta po vnaprej dogovorjeni izvršilni ceni na določen dan dospetja oziroma na kadarkoli dan pred dnem dospetja. Kupec opcije plača premijo prodajalcu.

Več
Več o tem, kaj so izvedeni finančni instrumenti
Potrebujete pomoč?
Prijavite se na naše e-novice

S prijavo boste redno prejemali obvestila o novostih in zanimivostih s področja financ in bančništva, obveščali pa vas bomo tudi o prihajajočih javnih seminarjih. Prijava je brezplačna, odjavite pa se lahko kadarkoli.

Sledite nam:

Don`t copy text!